ZAPYTANIE OFERTOWE

Opole, dnia .13.08.2018 r.

 

Wyniki Rozeznania rynku 1/ Kierowcy pilnie poszukiwani/2018

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 1/ Kierowcy pilnie poszukiwani/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych na kursach prawo jazdy kat. C+E organizowanych w ramach projektu pt. „Kierowcy pilnie poszukiwani” nr RPOP.09.02.02.-16-0036/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, realizację usługi powierzono:

p. Bogusław Kowalski oraz p. Andrzej Steczek.

 

Opole, dnia 06.08.2018

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 1/Kierowcy pilnie poszukiwani/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych na kursach prawo jazdy kat. C+E organizowanych w ramach projektu pt. „Kierowcy pilnie poszukiwani” nr RPOP.09.02.02.-16-0036/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: IX – Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 – Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie – 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Poniżej do pobrania pełna treść rozeznania rynku oraz formularz ofertowy

RO nr 1 – Instruktor kat. C+E

Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr RO nr 1 – Formularz ofertowy

 

 

Opole, dnia 27.01.2017

Wyniki Zapytania ofertowego 1/D-H HARYNEK/OPOLE/2017

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego 1/D-H HARYNEK/OPOLE/2017 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego zapewnienia cateringu dla uczestników projektu pt. „Kierowcy pilnie poszukiwani!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: IX – Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 – Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie – 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, realizację usługi w zakresie:

 

  • świadczenie usługi cateringowej w okresie 01.02.2017 r.-31.08.2018 – 3 450 sztuk – Fit&Food S.C Rafał Jaremkowski, Łukasz Zariczny

 

Opole, dnia 09.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi cateringowej do projektu pt.: „Kierowcy Pilnie poszukiwani !”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: IX – Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 – Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie – 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/D-H HARYNEK/OPOLE/2017 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/D-H HARYNEK/OPOLE/2017 dot. zapewnienia cateringu dla uczestników projektu pt.: „Kierowcy pilnie poszukiwani!” – 20.01.2017

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej w okresie 01.02.2017 r.-31.08.2018 r. wg poniższych kryteriów.

 

Zad. 1. Kurs prawa jazdy kat C+E: 150 osób x 3 dni szkoleniowe w 15 grupach różnych wielkości;

 

Zad. 2. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona + ADR: 150 osób x 20 dni szkoleniowych (zajęcia indywidualne);

 

Zamówienie na posiłki będzie składane telefonicznie w przed dzień szkolenia lub w danym dniu szkolenia w którym uczestnik będzie uczestniczył ze względu na indywidualny tok nauczania uczestników – elastyczna forma obecności na zajęciach. Grupy szkoleniowe mogą się znacznie różnić ilością od 2 do nawet 15 osób.

 

Wykonawca będzie powiadamiany o konieczności dostarczania posiłków najpóźniej 2 dni przed terminem wykonania usługi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub modyfikacji zamówionej usługi w każdym momencie (np. z powodu nagłego odwołania szkolenia lub dużej absencji uczestników na szkoleniu). Liczba dostarczonych posiłków może być mniejsza niż zaplanowano, a płatności będą dokonywane tylko za usługi faktycznie zrealizowane.

 

W sumie do zamówienia: 3450 sztuk

Usługa cateringowa przypadająca na jeden termin szkolenia obejmuje:

Przygotowanie pełnowartościowego posiłku w formie przynajmniej drugiego dania wraz z napojem, serwisu kawowego obejmującego: kawę, herbatę, cytrynę, cukier, mleko, wodę gazowaną i niegazowaną, ciastka, Dowozu cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji szkoleń – DH ul. 1 Maja 9/88 w Opolu. Zamawiający może poinformować o ilości posiłków w przed dzień szkolenia lub w dniu szkolenia, zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców jednorazowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Pobierz załącznik

Formularz ofertowy wraz z załącznikami – ZO nr 1

RO nr 1 – Formularz ofertowy