ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi cateringowej

 

Opole, dnia 27.01.2017

Wyniki Zapytania ofertowego 1/D-H HARYNEK/OPOLE/2017

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego 1/D-H HARYNEK/OPOLE/2017 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego zapewnienia cateringu dla uczestników projektu pt. „Kierowcy pilnie poszukiwani!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: IX – Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 – Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie – 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, realizację usługi w zakresie:

  • świadczenie usługi cateringowej w okresie 01.02.2017 r.-31.08.2018 – 3 450 sztuk – Fit&Food S.C Rafał Jaremkowski , Łukasz Zariczny

 

Opole, dnia 09.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi cateringowej do projektu pt.: „Kierowcy Pilnie poszukiwani !”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: IX – Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 – Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie – 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/D-H HARYNEK/OPOLE/2017 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/D-H HARYNEK/OPOLE/2017 dot. zapewnienia cateringu dla uczestników projektu pt.: „Kierowcy pilnie poszukiwani!” – 20.01.2017

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej w okresie 01.02.2017 r.-31.08.2018 r. wg poniższych kryteriów.

Zad. 1. Kurs prawa jazdy kat. C+E: 150 osób x 3 dni szkoleniowe w 15 grupach różnych wielkości;

Zad. 2. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona + ADR: 150 osób x 20 dni szkoleniowych (zajęcia indywidualne);

Zamówienie na posiłki będzie składane telefonicznie w przed dzień szkolenia lub w danym dniu szkolenia w którym uczestnik będzie uczestniczył ze względu na indywidualny tok nauczania uczestników – elastyczna forma obecności na zajęciach. Grupy szkoleniowe mogą się znacznie różnić ilością od 2 do nawet 15 osób.

 

Wykonawca będzie powiadamiany o konieczności dostarczenia posiłków najpóźniej 2 dni przed terminem wykonania usługi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub modyfikacji zamówionej usługi w każdym momencie (np. z powodu nagłego odwołania szkolenia lub dużej absencji uczestników na szkoleniu). Liczba dostarczanych posiłków może być mniejsza niż zaplanowano, a płatności będą dokonywane tylko za usługi faktycznie zrealizowane.

W sumie do zamówienia: 3450 sztuk

 

Usługa cateringowa przypadająca na jeden termin szkolenia obejmuje:
Przygotowanie pełnowartościowego posiłku w formie przynajmniej drugiego dania wraz z napojem,
Serwisu kawowego obejmującego: kawę, herbatę, cytrynę, cukier, mleko, wodę gazowaną i niegazowaną, ciastka,
Dowozu cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji szkoleń – DH ul. 1 Maja 9/88 w Opolu.

 

Zamawiający może poinformować o ilości posiłków w przed dzień szkolenia lub w dniu szkolenia,
Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców jednorazowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Pobierz załącznik

Formularz ofertowy wraz z załącznikami – ZO nr 1