badania lekarskie na prawo jazdy

Badania lekarskie na prawo jazdy?

Badania lekarskie na prawo jazdy?, prawo jazdy opole

Nie ulega wątpliwości, że przyszły kierowca pojazdów mechanicznych musi być osobą fizycznie zdolną do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. W kwestii badań lekarskich na prawo jazdy, przepisy bywają jednak zmienne i warto wiedzieć, jakie obowiązywały do tej pory, a jakie są obecnie.

Badania lekarskie – dlaczego się ich wymaga?

Celem badań lekarskich dla przyszłych kierowców jest zweryfikowanie, czy dany kandydat nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jest to istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Osoba, co do której zachodzi podejrzenie możliwości wystąpienia nagłego ataku, na przykład padaczki lub zawału serca w trakcie prowadzenia pojazdu, powinna zostać wykluczona ze społeczności kierowców dla bezpieczeństwa tej osoby oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Zatajanie swojego faktycznego stanu zdrowia, by otrzymać prawo jazdy za wszelką cenę, jest wysoce nierozsądne – może skutkować śmiertelnym zagrożeniem na drodze.

Kierowca musi otrzymać obowiązkowe orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych w kilku sytuacjach:

  • gdy ubiega się o wydanie prawa jazdy,
  • gdy ubiega się o ponowne wydanie prawa jazdy po jego uprzednim zatrzymaniu,
  • po spowodowaniu wypadku drogowego,
  • po kontroli drogowej, w wyniku której stwierdzono jazdę pod wpływem alkoholu,
  • gdy kandydat ubiega się o uprawnienia egzaminatorskie,
  • na wniosek odpowiednich organów, stwierdzających konieczność ponownej kontroli lekarskiej kierowcy.

Kto bada i co jest badane?

Badania lekarskie na prawo jazdy może wykonywać jedynie lekarz posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia. Lekarze przeprowadzający badania kierowców przyjmują zwykle w placówkach publicznych. Dotychczas badanie lekarskie kosztowało około 50-70 zł, obecnie zaś w wyniku rozporządzeń prawnych ich cena wynosi 200 złotych, również w przypadku ponownych badań dla kierowców.

Podczas badania na prawo jazdy, lekarz ma obowiązek sprawdzić prawidłowość funkcji motorycznych kandydata na kierowcę. Badany jest zatem wzrok (w przypadku osób noszących okulary lub szkła kontaktowe, badanie przeprowadzane jest wraz z nimi) i słuch (podobnie jak w przypadku okularów, słuch badany jest z nałożonymi aparatami słuchowymi u osób niedosłyszących). Oprócz tego lekarz bada pacjenta na obecność padaczki oraz sprawdza stan układu nerwowego wykonując podstawowe badania reakcji. Badany jest również stan układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego, a także czynności nerek. Wiele funkcji lub dysfunkcji jest badanych przez lekarza na podstawie wywiadu lekarskiego, gdyż niemożliwością jest przeprowadzenie wnikliwych badań lekarskich na prawo jazdy w ciągu kilkuminutowej wizyty. Te najbardziej podstawowe i generujące największe ryzyko wady lekarz jest w stanie określić już we wstępnym badaniu.

Badania psychologiczne dla kierowców

Kandydaci na kierowców pojazdów mechanicznych muszą zostać przebadani również pod kątem psychologicznym. Nie ulega wątpliwości, iż jest to konieczne – kandydat na kierowcę, który w przyszłości będzie włączał się do ruchu drogowego oraz woził pasażerów, musi wykazywać się sprawnością intelektualną, a także być osobą stabilną emocjonalnie – to w pewnym stopniu pozwoli wykluczyć ubieganie się o prawo jazdy osób, które mogą wykazywać skłonności do agresji lub autodestrukcji, a zatem w przyszłości stanowić zagrożenie dla siebie, a także dla innych uczestników ruchu drogowego.

Od 2014 roku badania psychologiczne są obowiązkowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C i wyższej, a także do kierowania tramwajem, czy osób, które pracują zawodowo jako kierowca. Najnowsze przepisy prawne określają zatem dokładnie, kto powinien przejść obowiązkowe badania psychologiczne, jak mają wyglądać badania okulistyczne dla kandydatów na kierowców różnych kategorii, a także – gdzie mogą zostać wykonane badania lekarskie na prawo jazdy i ile konkretnie mają kosztować. Te regulacje prawne mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych.

W naszej siedzibie można wykonać badania lekarskie na wszystkie rodzaje pojazdów.