COVID-19

Pomimo ograniczeń COVID-19 Szkolenia i kursy trwają w dalszym ciągu bez zmian!

Zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kolejnych zmian ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii. Tam zamieszczono nowelizację § 28. a w nim wyłączenie z zakazów: szkoleń, kursów, egzaminów… Cytujemy poniżej.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.1931) obowiązuje z dniem dzisiejszym – czyli 3. listopada. Zmiany zostają wprowadzone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.1758 z późn. zm.). W paragrafie 28 poświęconym zakazom organizowania zgromadzeń, imprez, spotkań lub zebrań i obowiązków uczestników znajdujemy przepis dotyczący szkoleń kandydatów na kierowców i kierowców. Poniżej publikujemy ujednolicone jego brzmienie:

§ 28. (…)

9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

(…)

11. Zakazu, o którym mowa w ust. 9, nie stosuje się w przypadku przeprowadzania:

1) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;

2) konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich;

3) egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych;

4) egzaminów przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

5) ćwiczeń wojskowych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisów prawa lotniczego.

Przywołane rozporządzenie weszło w życie z dniem dzisiejszym. Pamiętajmy jednak o dynamicznych zmianach, także przepisów. Zachęcamy do lektury naszych serwisów informacyjnych. (jm)